Sampradayam dance performance by Mallika Sarabhai troupe