Kay fashion show at Duchess Utsav, Hotel Savera – Chennai