Gopalakrishna Shetty – Audi RITZ Style Awards 2016

Award winner Gopalakrishna Shetty at Audi RITZ Style Awards 2016


Gopi Shetty, CEO of the renowned GK Shetty Builders